gototopgototop

Chorwacja galeria

Chorwacja-w...
Image Detail Image Download

Wyszukiwarka

Chorwacja

Chorwacja-Mapa Poni?ej przedstawiamy propozycj? 8-dniowego wyjazdu turystycznego do Chorwacji. Nasza propozycja ??czy w sobie zalety tradycyjnej wycieczki autokarowej z zaletami wczasów pobytowych. Trasa i program tego wyjazdu zosta?y tak pomy?lane, aby mogli Pa?stwo zapozna? si? z interesuj?c? histori?, intryguj?c? kultur? i wspania?? przyrod? Chorwacji. Jednocze?nie, pomi?dzy bogatym programem zwiedzaniem, uczestnicy b?d? sp?dza? czas na zaj?ciach zwi?zanych z zabaw? i relaksem ( np. pla?owanie, fish picnic, kawiarnia, ta?ce).

Dodatkowo program wyjazdu zosta? wzbogacony o zwiedzanie Jaskini Postojna, mieszcz?cej si? na terenie S?owenii. Nale?y podkre?li?, ?e w trakcie pobytu uczestnicy nie b?d? zmienia? swojego miejsca zakwaterowania. Nasza propozycja pozwala dostosowa? tras? i program wyjazdu do potrzeb i oczekiwa? danej grupy.

Przedstawiaj?c niniejsz? propozycj?, zapewniamy jednocze?nie, i? mo?liwe jest przygotowanie innego oryginalnego programu, zgodnie z sugestiami zamawiaj?cego ( oczywi?cie w miar? mo?liwo?ci jakie daje bud?et i czas trwania wyjazdu).

Cena obejmuje przejazd komfortowym autokarem ( klimatyzacja, barek, video, WC), opiek? licencjonowanego pilota, noclegi w hotelach klasy turystycznej lub apartamentach, ?niadania i obiadokolacje, ubezpieczenie KL + NW + ubezpieczenie baga?u.Terminy realizacji : maj - pa?dziernik.


Poni?ej prezentujemy wybrane elementy programu 8-dniowego:


Sowenia-jaskinia-postojna-in-wycieczki-www-bp-sempre-plS?owenia-Jaskinia Postojna / Jaskinia Postojna   nale?y do grupy  najwi?kszych jaski? na ?wiecie,  ma ??czn?   d?ugo?? ponad 20  km i  stanowi  jedn?  z  najbardziej   znanych  atrakcji  turystycznych S?owenii.  Zwiedzanie  kompleksu jaski? o d?ugo?ci  5,5 km,  przy  czym 4 - kilometrowy odcinek tzw.  Starego Korytarza pokonuje si? kolejk? elektryczn? ( ze wzgl?du na panuj?c? w jaskini  temperatur? koniecznie trzeba  zabra? ze  sob? ciep?? odzie? i kurtk? nieprzemakaln?) /

Chorwacja-trogir-panorama-wycieczki-www-bp-sempre-plTrogir / Brama L?dowa, Pa?ac Stafileo - zbudowany pod koniec XV wieku, katedra ?w. Wawrzy?ca - zbudowana na ruinach ko?cio?a zniszczonego przez Saracenów w 1123 roku, dzwonnica z XIV wieku, Pa?ac ?ipiko (Pala?a ?ipiko), pa?ac w stylu renesansowym zbudowany w 1457 roku dla najzamo?niejszej w tym czasie trogirskiej rodziny ?ipiko /

Split-wycieczki-www-bp-sempre-plSplit /  pa?ac cesarza Dioklecjana (III-IV wiek) za?o?ony na planie rzymskiego obozu wojskowego (ok. 150 na 190 m) z murami i wie?ami, wpisany na list? dziedzictwa kulturowego UNESCO, brama pa?acowa  Porta Aurea,  oktagonalne mauzoleum Dioklecjana, przebudowane w VIII wieku na katedr? ?w. Duji z dzwonnic? z XIII-XVII wieku, ?wi?tynia Jupitera - od VIII wieku baptysterium,  pozosta?o?ci akweduktu, zabytkowe ko?cio?y poza murami z IX-XV wieku /

Chorwacja-Dubrownik-wycieczki-www-bp-sempre-plDubrownik /stare miasto wpisane na list? dziedzictwa kulturalnego UNESCO, obronne mury miejskie (do 25 m wysoko?ci i do 6 m szeroko?ci, ponad 20 bastionów i baszt z X-XV wieku ) pa?ac Rektorów (XV wiek) – siedziba w?adz i rektora Republiki Dubrownickiej, pa?ac Sponza (XIV-XV wiek), Chorwacja-dubrownik-studnia-onofria-wycieczki-www-bp-sempre-plodwach z wie?? zegarow? (1480), najstarsza apteka w Europie (od 1317), gotycki klasztor Dominikanów (XIV-XV wiek), renesansowy ko?ció? ?w. Zbawiciela (1520),Katedra Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Dubrowniku (1671-1713), ko?ció? Jezuitów (1699-1725), wielka i ma?a studnia Onofria  -zabytkowe studnie o okr?g?ym kszta?cie zbudowane w latach 1438-1444 przez neapolita?skiego architekta Onofria della Cava, Kolumna Rolanda – kamienna prezentacja legendarnego rycerza Rolanda/

Szybenik  /Katedra ?w. Jakuba - katedra rzymskokatolicka  od 2000 roku jest wpisana na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO, twierdza ?w. Miko?aja znajduj?ca si? na wej?ciu do kana?u ?w. Antego, Plac Republiki Chorwackiej /

Wodospady-krka-wycieczki-www-bp-sempre-plPark Narodowy Rzeki Krka /  po?o?ony w ?rodkowej Dalmacji, niedaleko miasta Szybenik  zosta? za?o?ony w roku 1985 w ?rodkowym i dolnym biegu rzeki Krka, na terenie parku rzeka tworzy wodospady (m.in. Roški Slap, Skradinski Buk), kaskady oraz bystrzyny, w centralnej cz??ci parku znajduje si? Jezioro Visovac, na wyspie po?rodku którego znajduje si? klasztor Franciszkanów, w przeciwie?stwie do Jezior Plitwickich w Krka mo?na si? wyk?pa? /

Chorwacja-jeziora-plitwvickie-wycieczki-www-bp-sempre-plPlitvicki Park Narodowy /„kraina 1000 wodospadów”, najpopularniejszy i najpi?kniejszy park narodowy Chorwacji, zaliczany do najpi?kniejszych atrakcji przyrodniczych Europy, wpisanego na list? dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, Plitvicki Park Narodowy stanowi zespó? jezior znajduj?cych si? na ró?nej wysoko?ci, tworz?cych system kaskad, strumieni i wodospadów, zwiedzanie odbywa si? po drewnianych k?adkach nad wod?, po jeziorze Kozjak kursuj? statki wycieczkowe /


W celu uzyskania bardziej szczego?owych informacji prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego.Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.