gototopgototop

Hiszpania galeria

Barcelona-p...
Image Detail Image Download

Wyszukiwarka

Hiszpania

hiszpania_mapa Poni?ej przedstawiamy  propozycj? 9-dniowego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii. Z uwagi na konieczno?? przejazdu przez du?? cz??? Europy program zak?adaja zwiedzanie najciekawszych miejsc na trasie przejazdu. W jednym programie ??czymy pobyt w Hiszpanii ze zwiedzaniem wybranych elementów po?udniowej Francji oraz kilkugodzinny pobytem w Andorze i w Ksi?stwie Monaco. Jedna z opcji umo?liwia przejazd przez W?ochy i zwiedzanie Werony. Przedstawiamy te? propozycj? wyjazdu na Costa Brava, ??cz?c? w sobie elementy wczasów pobytowych z urozmaiconym programem kulturalno-rozrywkowym.

Zapewniamy jednocze?nie, i? mo?liwe jest przygotowanie innego oryginalnego programu, zgodnie z sugestiami zamawiaj?cego. Nasze propozycje pozwol? dostosowa? tras? i program wyjazdu do potrzeb i oczekiwa? danej grupy. Ceny obejmuj? przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC), opiek? licencjonowanego pilota, noclegi w hotelach klasy turystycznej, ?niadania i obiadokolacje, ubezpieczenie KL + NW + ubezpieczenie baga?u.Terminy realizacji : maj-pa?dziernik.


Wycieczka: Hiszpania-Francja-Andorra-Monaco-W?ochy (opcja)

Hiszpania

Hiszpania-tancerka-flamenco-wycieczki-www-bp-sempre-plLloret de Mar / znany kurort oraz uzdrowisko na Costa Brava (Dzikie Wybrze?e), miasto zosta?o za?o?one w 1409 roku przez piratów, znajduj? si? tam ogrody ?w. Klotyldy, gotycki ko?ció? z pocz?tku XV w. z kolorowymi dachówkami, pomnik sardany, pomnik ?ony rybaka, ufortyfikowany zamek z 1929 r., jest miejscem akcji polskiego serialu Pami?tniki z wakacji, udzia? w wieczornych pokazach Flamenco /

Montserrat / klasztor benedykty?ski, po?o?ony w masywie górskim 40 km na pó?nocny zachód od Barcelony, usytuowany jest na osobliwych formacjach skalnych, 720 m nad poziomem morza, zwiedzanie  wspania?ej bazyliki z pos?giem Czarnej Madonny – Patronki Katalonii /

Barcelona-panorama-wycieczki-www-bp-sempre-plBarcelona /zwiedzanie stolicy KATALONII- jednego z najpi?kniejszych miast Europy, przejazd na Stadion Camp Nou, (dla ch?tnych istnieje mo?liwo?? zwiedzania), przejazd przez Plac Barcelona-stadion-camp-nou-wycieczki-www-bp-sempre-plHiszpa?ski w kierunku Wzgórza Montjuic z obiektami olimpijskimi, spacer najs?ynniejszym, kipi?cym ?yciem deptakiem – Les Rambles od Portu i Kolumny Kolumba do Placu Katalo?skiego, zwiedzanie Katedry ?w. Eulalii,  przejazd do s?ynnych Casa MilaCasa Batllo i Casa Ametller i b?d?cego w budowie ko?cio?a Sagrada Familia, spacer po s?ynnym Parku Guell wype?nionym rze?bami Gaudiego, udzia? w pokazie magicznych fontann na Montjuic /

Tossa de Mar / rejs statkiem do s?ynnego kurortu, znanego z bardzo dobrze zachowanej, jednej z najpi?kniejszych w Hiszpanii ?redniowiecznej starówki Vila Vella i fortyfikacji obronnych  z XII w., atrakcj? rejsu jest podziwianie skalistego wybrze?a Costa Brava oraz  fauny i flory Morza ?ródziemnego /

Andorra

Andorra la Vella  / ca?odzienna wycieczka w Pireneje do stolicy jednego z najmniejszych pa?stw na ?wiecie, wspania?e widoki oraz mo?liwo?? dokonania zakupów w strefie wolnoc?owej /

Francja

Avignon-most-wycieczki-www-bp-sempre-plAvignon / zwiedzanie jednego z najbardziej znanych miast po?udnia Francji - miasta papie?y otoczonego w ca?o?ci ?redniowiecznymi murami obronnymi, Pa?ac Papieski (pomnik ?wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO), s?ynny Most Awinio?ski - Pont St. Benezet,  Ma?y Pa?ac, Katedra Biskupów, Plac Zegarowy /

Pont du Gard (opcja)/ zwiedzanie imponuj?cych pozosta?o?ci rzymskiego majestatycznego akweduktu wzniesionych z bloków kamiennych bez u?ycia zaprawy w latach 26 p.n.e.- 16 p.n.e., dostarczaj?cego wod? do Nimes – spinaj?cego brzegi rzeki Gard/

Cannes / spacer po s?ynnej Promenadzie Gwiazd – La Croisette z jej wspania?ym Pa?acem Festiwalowym, hotelami Carlton, Majestic, Relais de La Reine /

Čze / zwiedzanie fabryki i muzeum perfum po??czone z mo?liwo?ci? dokonania zakupów oryginalnych wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych /

Nicea / najwi?ksze miasto Lazurowego Wybrze?a, wieczorny spacer Promenad? Anglików biegn?ca wzd?u? brzegu Zatoki Anio?ów, wej?cie na taras widokowy, wizyta na Starym Mie?cie /

Ksi?stwo Monaco

Monaco-monte-carlo-port-wycieczki-www-bp-sempre-plMonte Carlo / spacer po jednym z najwspanialszych kurortów na ?wiecie,  zwiedzanie wspania?ego Muzeum Oceanograficznego,  spacer pod siedzib? rodu Grimaldich -  Pa?ac Ksi???cy, zwiedzanie Katedry ?w. Miko?aja, w której pochowano Ksi??n? Grace oraz Ksi?cia Rainiera,  przej?cie wzd?u? portu z zacumowanymi luksusowymi jachtami, Centrum Kongresowe oraz Kasyno Garnier /

W?ochy (opcja)

Werona / rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze s?ynnym balkonem szekspirowskiej Julii, nocleg na Wybrze?u Liguryjskim /


Wczasy w Hiszpanii - Lloret de Mar

Polo?enie Hotelu / w spokojnej cz??ci kurortu, oko?o 200 m od morza i 10 minut od cen­trum /

Pokoje / 2-osobowe z mo?liwo?ci? 1 dosta­wki, z ?azienk?, cz??? z balkonami/

Wy?ywienie / ?niadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji p?atne dodatko­wo) /

Pla?a / szeroka, piaszczysta, mo?liwo?? sko­rzystania ze sportów wodnych (odp?at­nie), le?aki i parasole p?atne dodatko­wo /

?wiadczenia / 7 noclegów, przejazd autokarem LUX przez Niemcy i Francj?, wy?ywienie: 2 razy dziennie, opieka licencjonowanego pilota, zakwaterowanie w hotelu od godziny 14:00, wykwaterowanie do godziny 10:00. /  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Barcelona-ogrody-gaudiego-wycieczki-www-bp-sempre-plPanorama Barcelony /Ca?odniowa wycieczka do stolicy Kata­lonii. Przejazd autokarem g?ównymi uli­cami miasta z postojem w parku Guell. W trakcie wycieczki zwiedzanie Stadio­nu Olimpijskiego na Montjuic, domów Antonio Gaudiego, Plaza de Toros, Sagrada Familia, Pomnika Kolumba. Czas wolny w centrum miasta na Las Ram­blas, z mo?liwo?ci? spaceru do kate­dry lub Muzeum Picassa/

Barcelona-fontanny-wycieczki-www-bp-sempre-plBarcelona Graj?ce Fontanny / Wycieczka do stolicy Katalonii, po??­czona z zakupami. Zwiedzanie: Sagrada Familia, Stadion Camp Nou, Moll d’E­spania. Wieczorem wjazd na wzgórza Montjuic, gdzie odb?dzie si? pokaz fon­tann, zaprojektowanych przez Carlosa Bohigasa – gra ?wiate? i muzyki/

Hiszpania-flamenco-wycieczki-www-bp-sempre-plWyspy Medas / Wycieczka katamaranem „Nautilus” z Lloret de Mar w kierunku Tossa de Mar. Podczas rejsu mo?liwo?? podzi­wiania dna morskiego, przepi?knej fau­ny i flory.Katamaran posiada iluminato­ry pod powierzchni? wody /

Pokazy Flamenco / Klasyczny hiszpa?ski taniec, wykony­wany przez profesjonalistów. W zale?­no?ci od wariantu w czasie pokazu ser­wowany jest alkohol lub kolacja/


W celu uzyskania bardziej szczego?owych informacji prosimy o kontakt i wype?nienie formularza zg?oszeniowego.


Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.