gototopgototop

Wyszukiwarka

Nasze propozycje


Rzym-coloseum-wycieczki-www-bp-sempre-pl Poszczególne zak?adki z nazwami pa?stw (z lewej strony) zawieraj? ramowe wersje przyk?adowych propozycji wyjazdów do poszczególnych krajów oraz propozycje wyjazdów pielgrzymkowych. Prezentowane programy nale?y traktowa? wy??cznie pogl?dowo, bowiem ich   ostateczny kszta?t jest zawsze ustalany wspólnie z Pa?stwem. Ma to na celu uwzgl?dnienie oczekiwa? i potrzeb danej grupy.  W trakcie organizowanych przez nasze biuro  wyjazdów   zabierzemy Was w ?wiat wielowiekowej Paris-panorama-www-bp-sempre-plhistorii, wspania?ej architektury i niezliczonej ilo?ci zabytków. B?dziecie Pa?stwo mogli podziwia? wspania?? przyrod? oraz zapieraj?ce dech w piersiach krajobrazy po?udniowej Europy. W naszych propozycjach, zw?aszcza tych d?u?szych, staramy si? ??czy? elementy wycieczek objazdowych z zaletami wczasów pobytowych, tak aby mo?liwe by?o z?apanie oddechu i zrelaksowanie si? przed kolejn? porcj? wra?e? przewidzianych w programie.

                 Szczególne miejsce w dzia?alno?ci naszego biura stanowi? wyjazdy pielgrzymkowe. Planowanie, realizacja  i przygotowywanie tych wyjazdów odbywa si? zawsze z inspiracji i przy udziale ksi??y. Pielgrzymki s? niezapomnian? okazj? do pojednania z Bogiem i lud?mi, do odnowy duchowej i rozmy?la? o ?yciu. Niepowtarzalna atmosfera, panuj?ca w trakcie tych wyjazdów, jest zas?ug? opiekunów duchownych bior?cych w nich udzia?. Nasz? rol? jest, aby obok aspektów duchowych, zapewni? uczestnikom pielgrzymek warto?ciowy program turystyczny, dostosowany do charakteru i klimatu takich podró?y. W zak?adce "Pielgrzymki" przedstawiamy kilka propozycji europejskich wyjazdów pielgrzymkowych.
Watykan-beatyfikacja-jana-pawla-II-pielgrzymki-www-bp-sempre-pl   Watykan-benedykt-XVI-pielgrzymki-www-bp-sempre-plCopyright © 2010-2021 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.