gototopgototop

Pielgrzymki galeria

Rzym-fontan...
Image Detail Image Download

Wyszukiwarka

Pielgrzymki

Watykan-msza-beatyfikacyjna-jana-pawla-II-pielgrzymki-www-bp-sempre-plBardzo wa?n? cz??ci? naszej oferty s? wyjazdy pielgrzymkowe, cechuj?ce si? niepowtarzaln? atmosfer?, której nie mo?na porówna? z ?adn? inn?. Organizowane przez nas pielgrzymki dostarczaj? uczestnikom potrzebn? do ?ycia si??, wiar? i spokój ducha. S? okazj? do rozmy?la? i odnowy duchowej, pozwalaj? prze?y? niepowtarzaln?, szczególn? atmosfer? ?wi?tych miejsc. Pielgrzymuj?c z nami, maj? Pa?stwo mo?liwo?? obcowania z najpi?kniejszymi dzie?ami kultury i sztuki sakralnej, b?d?cymi najtrwalszym dziedzictwem cz?owieka. Ka?dy wyjazd jest szans? nowego spojrzenia na otaczaj?c? rzeczywisto??, jest chwil? refleksji, jest tak?e prób? uzyskania odpowiedzi na to kim jeste?my i dok?d zmierzamy.

Ka?da pielgrzymka traktowana jest bardzo indywidualnie. Nasze programy, przygotowywane przy udziale opiekunów duchowych, uwzgl?dniaj? wszelkie sugestie przyczyniaj?ce si? do wzbogacenia i uatrakcyjnienia planowanego wyjazdu. Zapewniamy mo?liwo?? uczestniczenia we Mszach ?w., celebrowanych w miejscach wyj?tkowych dla ka?dego chrze?cijanina. Dla wi?kszego komfortu staramy si? zawsze dokona? ich wcze?niejszej ich rezerwacji. W organizacj? ka?dego wyjazdu wk?adamy wiele serca i zaanga?owania. Cechuje nas dba?o?? o szczegó?y.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania m?dro?ci i dorobku duchowego otaczaj?cego nas ?wiata. Mamy nadziej?, ?e wkrótce spotkamy si? na jednej z pielgrzymek realizowanych przez nasze biuro.

Poni?ej prezentujemy kilka wybranych i sprawdzonych wyjazdów pielgrzymkowych, zapewniaj?c jednocze?nie, ?e wspó?praca z nami daje mo?liwo?? wspólnego wykreowania innego programu, zgodnie z sugesti? i pomys?em inicjatora wyjazdu.

 

Pielgrzymka 6 dniowa

PADWA -  ASY?  - RZYM - WATYKAN  

Assisi-z-drogi-pielgrzymki-www-bp-sempre-plPadwa - zwiedzanie Bazyliki ?w. Antoniego (www.basilicadelsanto.org), udzia? w pokazie multimedialnym przedstawiaj?cym  sceny z ?ycia ?w.Antoniego, spacer po historycznym centrum miasta,  Piazza Prato della Valle – najwiekszy plac we W?oszech i jeden z najwi?kszych w Europie (88620 m˛).

Asy? – miasto narodzin ?w. Franciszka i ?w. Klary, miejsce pojednania mi?dzynarodowego, religijnego i pokoju na ?wiecie, od 1986 roku odbywaj? si? tu zapocz?tkowane przez papie?a Jana Paw?a II  ?wiatowe Dni Modlitw o Pokój, zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej ze s?ynn? Porcjunkul?, Bazyliki ?w. Franciszka – dolny i górny ko?ció?, Bazyliki ?w. Klary, spacer ?redniowiecznymi uliczkami.

Watykan-bazylika-tybr-wycieczki-www-bp-sempre-plRzym - zwiedzanie  s?ynnych rzymskich Katakumb – podziemnych grobowców pogan i wczesnych chrze?cijan, Kosció?ka „ Quo vadis”, Bazyliki  ?w. Paw?a za Murami, Bazyliki  Matki   Boskiej  Wi?kszej, Bazyliki ?w. Jana na Lateranie, ?wi?te Schody, Fontanna Di Trevi, Plac i  Schody Hiszpa?skie, Koloseum,  Forum Romanum , Kapitol , Plac Wenecki.

Watykan – udzia? w audiencji generalnej, zwiedzanie Muzeów Watyka?skich oraz   Placu  i  Bazyliki  ?w.  Piotra   na  Watykanie, modlitwa   przy   grobie b?ogos?awionego  Jana  Paw?a  II w Kaplicy ?w.Sebastiana.

 

Pielgrzymka 9 dniowa

ORVIETO - RZYM  - WATYKAN - MONTE CASSINO   - SAN  GIOVANNI  ROTONDO - LANCIANO - LORETO RIWIERA ADRIATYCKA – PADWA

Orvieto – zwiedzanie  miasta Etrusków z przepi?kn?  gotyck? katedr?, wybudowan? w celu upami?tnienia Cudu Bolse?skiego   („Bo?ego Cia?a” - ?wi?ta Cia?a i Krwi Pa?skiej), budowl?   któr? papie? Leon XIII nazwa? „z?ot? lili? w?oskich katedr”.

Watykan – udzia? w audiencji generalnej, zwiedzanie Muzeów Watyka?skich oraz   Placu  i  Bazyliki  ?w.  Piotra na  Watykanie, modlitwa   przy   grobie b?ogos?awionego  Jana  Paw?a  II w Kaplicy ?w.Sebastiana.

Rzym - zwiedzanie  s?ynnych rzymskich Katakumb – podziemnych grobowców pogan i wczesnych chrze?cijan, Kosció?ka „ Quo vadis”, Bazyliki  ?w. Paw?a za Murami, Bazyliki  Matki   Boskiej  Wi?kszej, Bazyliki ?w. Jana na Lateranie, Piazza Navona, Panteon, ?wi?te Schody, Fontanna Di Trevi, Plac i  Schody Hiszpa?skie, Koloseum,  Forum Romanum , Kapitol , Plac Wenecki.

Monte Cassino – zwiedzanie Opactwa Benedykty?skiego, le??cego mi?dzy Rzymem i Neapolem na wysoko?? 519 m n.p.m oraz zwiedzanie Cmentarza ?o?nierzy Polskich.

San Giovani Rotondo – pobyt w mie?cie, które jest celem pielgrzymek tych, którzy szukaj? ulgi w cierpieniu u grobu  cudotwórcy Ojca Pio, zwiedzanie: Ko?ció? Antyczny, Bazylika Matki Bo?ej ?askawej, Dom Ulgi w Cierpieniu, Ko?ció? pw. ?wi?tego Ojca Pio, który zadziwia  swoj? nowoczesn? i oryginaln? form?, zwiedzanie ko?cio?a dolnego – krypty – czas na modlitw? i zadum? przy grobie ?wi?tego. 

Lanciano – pobyt w miejscu  Cudu Eucharystycznego, tajemniczego wydarzenia, kiedy bia?a Hostia przemieni?a si? w cz?stk? ?ywego cia?a, a wino w krew. W Kosciele ?w. Franciszka przechowywane s? owe  relikwie.

Loreto - wizyta w mie?cie  kultu maryjnego, bazylika Santa Casa z tzw. ?wi?tym Domkiem, który wed?ug legendy jest nazareta?skim domem Maryi, zwiedzanie Cmentarza ?o?nierzy Polskich.

Rimini –  nocleg w jednym z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych na Riwierze Adriatyckiej, do po?udnia spacer po pla?y i odpoczynek nad morzem.

Padwa - zwiedzanie Bazyliki ?w. Antoniego, udzia? w pokazie multimedialnym przedstawiaj?cym  sceny z ?ycia ?w.Antoniego, spacer po historycznym centrum miasta,  Piazza Prato della Valle – najwi?kszy plac we W?oszech i jeden z najwi?kszych w Europie.

 

Pielgrzymka 11 dniowa

PIELGRZYMKA  DO  W?OCH   Z  POBYTEM  W  TOSKANII

PADWA - ASY?-  RZYM – WATYKAN –SIENA - SAN GIMINIANO - PIZA - LUKKA - FLORENCJA - WENECJA 

Padwa - zwiedzanie Bazyliki ?w. Antoniego, udzia? w pokazie multimedialnym przedstawiaj?cym  sceny z ?ycia ?w.Antoniego, spacer po historycznym centrum miasta,  Piazza Prato della Valle – najwiekszy plac we W?oszech i jeden z najwi?kszych w Europie.

Asy? – miasto narodzin ?w. Franciszka i ?w. Klary, miejsce pojednania mi?dzynarodowego, religijnego i pokoju na ?wiecie, od 1986 roku odbywaj? si? tu zapocz?tkowane przez papie?a Jana Paw?a II  ?wiatowe Dni Modlitw o Pokój, zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej ze s?ynn? Porcjunkul?, Bazyliki ?w. Franciszka – dolny i górny ko?ció?, Bazyliki ?w. Klary, spacer ?redniowiecznymi uliczkami.

Rzym - zwiedzanie  s?ynnych rzymskich Katakumb – podziemnych grobowców pogan i wczesnych chrze?cijan, Kosció?ka „ Quo vadis”, Bazyliki  ?w. Paw?a za Murami, Bazyliki  Matki   Boskiej  Wi?kszej, Bazyliki ?w. Jana na Lateranie, ?wi?te Schody, Fontanna Di Trevi , Plac i  Schody Hiszpa?skie, Koloseum,  Forum Romanum , Kapitol , Plac Wenecki.

Watykan – udzia? w audiencji generalnej, zwiedzanie Muzeów Watyka?skich oraz   Placu  i  Bazyliki  ?w.  Piotra na Watykanie, modlitwa  przy  grobie b?ogos?awionego  Jana  Paw?a  II w Kaplicy ?w. Sebastiana. 

Wenecja - rejs statkiem w kierunku Placu ?w.Marka,  zwiedzanie miasta : Plac ?w. Marka , Bazylika ?w. Marka , Pa?ac Do?ów , Prokuracje  Stare  i Prokuracje  Nowe , Most Westchnie?, Dzwonnica ?w. Marka, Wie?a Zegarowa, Most Rialto.

Toskania

Siena - zwiedzanie jednego z najpi?kniejszych ?redniowiecznych miast europejskich:  Katedra Duomo z rze?bami Nicola i Giovanniego Pisano, Donatella, Micha?a Anio?a i freskami Pinturicchia, Ko?ció? ?w. Dominika z relikwiami ?w. Katarzyny Siene?skiej, rynek Piazza del Campo z Palazzo Pubblico - plac w kszta?cie muszli, na którym odbywaj? si? s?ynne wy?cigi konne Palio di Siena ,  spacer po via di Cittŕ ze wspania?ymi pa?acam. Zabytkowe centrum Sieny zosta?o w 1995 roku wpisane na list? ?wiatowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO

San Giminiano - miasto nazwane “?redniowiecznym Manhatanem”, którego historyczne centrum zosta?o wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, kolegiata, punkt widokowy. 

Piza - spacer po jednym z najs?ynniejszych w?oskich miast z kompleksem Campo dei Miracoli- Plac Cudów, ze s?ynn? Krzyw? Wie?? , Katedr?, Baptysterium i  cmentarzem Campo Santo.

Luka - zwiedzanie miasta otoczonego  renesansowymi murami obronnymi, katedra San Martino ze s?ynnym wizerunkiem Volto Santo, plac Napoleona, spacer do Piazza dell’Amfiteatro - gdzie znajduje si? kr?g ?redniowiecznych budowli, których fundamenty stanowi? ?uki rzymskiego amfiteatru, ko?ció? San Michele in Foro , bazylika San Frediano, przej?cie pod Casa di Puccini – dom s?ynnego kompozytora.Florencja-katedra-santa-maria-dei-fiore-wycieczki-www-bp-sempre-pl

Florencja - zwiedzanie stolicy Toskanii : Ko?ció? San Miniato, Ko?ció? Santa Croce z nagrobkami Dantego, Micha?a Anio?a, Galileusza, Rossiniego, Galeria Uffizi, Katedra Santa Maria del Fiore z olbrzymi? kopu?? Brunelleschiego, która jest symbolem miasta; Wie?a Giotta,  Ko?ció? San Lorenzo z grobowcami Medyceuszy, Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio - Most Zlotników ze sklepami jubilerskimi .
Copyright © 2010-2022 Biuro Podrozy Sempre . All Rights Reserved. Configured by K.Sobolewski.